Pengurus Prodi

Ketua Prodi

Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

Drs. Triyanto Purnomo Raharjo,  BE., M.Si

Sekretaris Prodi

Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta

Dra. B. Hari Saptaning Tyas, M.Si